Hot News :
วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2562 15:00

การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

     ตามที่ เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ดำเนินการ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ โดยกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียยเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 29 พ.ค. 2562 และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 14 มิ.ย. 2562 นั้น

     เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จึงขอ เลื่อนวันประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จาก วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เป็นวันที่ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ